อนุโมทนาบัตร

 
 
ใบอนุโมทนาบัตร (A congratulation card)  
 
 
ใบอนุโมทนาบัตร (A congratulation card) คือ หนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้ผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญ เรียกว่า “ใบอนุโมทนา” ก็มี อนุโมทนาบัตร เป็นหลักฐานแสดงการบริจาคทรัพย์ให้แก่วัด เพื่อบำรุงศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุ ตั้งทุนบำรุงการศึกษา ถวายเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร หรือ กิจกรรมอื่นใดในวัดนั้นๆ นอกจากเป็นหลักฐานสำหรับวัดแล้ว ยังเป็นการบำรุงศรัทธาสร้างวามปลื้มปีติแก่ผู้บริจาคเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งด้วย เพราะแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการรับ ขณะเดียวกันอนุโมทนาบัตรยังใช้เป็นหลักฐานการขอลดภาษี หรือขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ด้วย 

ขนาดของใบอนุโมทนาบัตร
• 7.5”x 10.25”
• 5”x 7.5”
• 3.5”x 5”
• 8.25”x 11.75”(A4)
• 5.75”x 8.25”(A5)
• 4.125”x 5.75”(A6) 

กระดาษที่นิยมใช้ ของใบอนุโมทนาบัตร
• ในการพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรจะใช้กระดาษปอนด์ 55 แกรม
• กระดาษแบงค์สี 55 - 80 แกรม
• กระดาษเอ็นซีอาร์ (Carbonless Paper) 50 – 55 แกรม

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ใบอนุโมทนาบัตร
• Offset (ออฟเซ็ต)
การพิมพ์แบบฟอร์ม 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้
โดยทั่วไปการพิมพ์ใบอนุโมทนาบัตรจะพิมพ์หน้าเดียว 

การเข้าเล่มใบอนุโมทนาบัตร
• ทากาวที่สันบนหุ้มปกด้วยกระดาษน้ำตาลสำหรับใบอนุโมทนาที่เป็นเล่ม สามารถทำรอยปรุสำหรับฉีก 

เทคนิคพิมพ์พิเศษของใบอนุโมทนาบัตร
• ปั๊มทอง
 

Visitors: 40,971