ธรรมะแห่งชีวิต

หนังสือธรรมะแห่งชีวิต

หนังสือดีที่ควรมีไว้ประจำบ้าน  อ่านแล้วเข้าใจใช้ชีวิตก็รื่นรมย์ 

เป็นผลงานลำดับที่  24  โดย...พระมหาปรีชา  ปภสฺสโร

หนังสือเรื่อง  “ธรรมะแห่งชีวิต”  ได้รวบรวมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎก  เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าได้บอกที่มาของหลักธรรมในแต่ละบท  นำไปสู่การศึกษาอย่างยั่งยืน  เพราะเชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นเพียงเครื่องมือ   ที่จะช่วยให้คนเรียนความดีและความชั่วได้สะดวกขึ้นเท่านั้น มิใช่สิ่งที่จะให้หรือก่อเกิดความดีความชั่วแก่ชีวิตโดยตรง

หนังสือเรื่อง ธรรมะแห่งชีวิต นี้ พระปรีชา ท่านได้รวบรวม หลักธรรมที่สำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือหลักที่ใช้อ้างอิงพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ในอนาคต โดยในเล่ม มีเนื้อหาดังนี้

ธรรมหมวด ๑

ธรรมหมวด ๒

 • ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง
 • ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่าง
 • ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
 • บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง

ธรรมหมวด ๓

 • รัตนะ ๓ อย่าง
 • คุณของรตนะ ๓ อย่าง
 • อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ อย่าง
 • โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓ อย่าง
 • ทุจริต ๓ อย่าง
 • สุจริต ๓ อย่าง
 • อกุศลมูล  คือ รากเง่าของบาปทุจริต ๓ อย่าง
 • กุศลมูล คือ รากเง่าของกุศล  ๓ อย่าง
 • สัปปุริสบัญญัติ คือข้อที่ท่านสัตบุรุษตั้งใจไว้ ๓ อย่าง
 • อปัณณกปฏิปทา คือ ปฏิบัติไม่ผิด ๓ อย่าง
 • บุญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง
 • สามัญญลักษณะ ๓ อย่าง

ธรรมหมวด ๔

 • วุฑฒิธรรม คือธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๔ อย่าง
 • จักร ๔ คือ ดุจล้อรถ ๔
 • อคติ  คือ ความลำเอียง ๔
 • อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔ อย่าง
 • ปธาน คือ ความเพียร ๔ อย่าง
 • อธิษฐานธรรม คือ ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ ๔ อย่าง
 • อิทธิบาท คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ ๔ อย่าง
 • ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน
 • ปาริสุทธิศีล ๔
 • อารักขกัมมัฏฐาน ๔
 • พรหมวิหาร ๔
 • ธาตุกัมมัฏฐาน ๔
 • อริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐ  ๔  อย่าง

ธรรมหมวด ๕

 • อนันตริยกรรม กรรมหนัก ห้ามสวรรค์  ห้ามนิพพาน  ๕ อย่าง
 • อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
 • เวสารัชชกรณธรรม คือ ธรรมทำความกล้าหาญ ๕ อย่าง
 • องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕ อย่าง
 • องค์แห่งธรรมกถึก คือ นักเทศก์ ๕ อย่าง
 • ธัมมัสสวนานิสงส์ คือ อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ อย่าง
 • พละ คือธรรมเป็นกำลัง ๕ อย่าง  
 • นิวรณ์ ๕
 • ขันธ์ คือ  กอง ๕  อย่าง

ธรรมหมวด ๖

 • คารวะ คือ เคารพ ๖ อย่าง
 • สาราณียกรรม คือ ธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ๖ อย่าง
 • อายตนะภายใน ๖
 • อายตนะภายนอก ๖
 • วิญญาณ ๖
 • สัมผัส ๖
 • เวทนา ๖
 • ธาตุ ๖

ธรรมหมวด ๗

 • อปริหานิยธรรม ๗ อย่าง
 • อริยทรัพย์ ๗
 • สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง
 • สัปปุริสธรรมอีก ๗ อย่าง
 • โพชฌงค์ ๗

ธรรมหมวด ๘

 • โลกธรรม  คือ เรื่องของโลก ๘  อย่าง
 • ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘ ประการ
 • มรรคมีองค์ ๘

ธรรมหมวด ๙

 • มละ  มลทิน  ๙ อย่าง
 • ธรรมที่เป็นเครื่องชำระมลทิน ๙ อย่าง

ธรรมหมวด ๑๐

 • อกุศลกรรมบถ ๑๐
 • กุศลกรรมบถ ๑๐
 • บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง
 • ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐  อย่าง
 • นาถกรณธรรม  คือ ธรรมทำที่ฟัง ๑๐ อย่าง
 • กถาวัตถุ คือ ถ้อยคำที่ควรพูด ๑๐ อย่าง
 • อนุสสติ   คือ อารมณ์ที่ควรระลึก ๑๐ ประการ
 • อุปกิเลส  คือโทษเครื่องเศร้าหมอง ๑๖ อย่าง
 • โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ

ธรรมะที่ควรละ  และปฏิบัติเพื่อความสำเร็จ  สมบูรณ์ของชีวิต

 • กรรมกิเลส  คือกรรมเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง
 • อบายมุข คือ เหตุเครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง
 • ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  คือประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง
 • สัมปรายิกัตถประโยชน์  คือประโยชน์ภายหน้า ๔ อย่าง

การคบมิตร  และการละเว้น  ไม่ควรคบ

หลักธรรมแห่งการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

 • สังคหวัตถุ ๔
 • สุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่าง
 • ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่ได้สมหมายด้วยยาก ๔ อย่าง
 • ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย  มีอยู่ ๔ อย่าง
 • ตระกูลอันมั่งคั่ง  จะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะสถาน ๔
 • ธรรมของฆราวาส ๔
 • ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ ๔ อย่าง
 • ศีล ๕
 • มิจฉาวณิชชา  คือการค้าขายไม่ชอบธรรม ๕ อย่าง
 • สมบัติของอุบาสก ๕ ประการ

ธรรมที่มนุษย์ควรประพฤติ  ปฏิบัติต่อกัน  เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของสังคม

ทิศ ๖

ธรรมแห่งความเสื่อม   ทำให้ชีวิตต่ำทราม

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 37,898