ธรรมหรรษา ฉบับ การ์ตูน

หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน ซึ่งจัดทำเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ครูปแบบสวยงาม ภาพการ์ตูนที่วาดประกอบหัวข้อธรรม สามารถสื่อความหมายธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และท่าทางของการ์ตูนที่แฝงด้วยความขบขันทำให้ดึงดูดความสนใจ และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูนนี้ จึงเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษาและนักเรียน ตลอดทั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สามารถนำไปเป็นสื่อในการสอนได้เป็นอย่างดี
Visitors: 40,971