บิลจองพระเครื่อง

บิลเล่ม หรือแบบฟอร์มชนิดเข้าเล่มนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ ก่อนที่จะจัดทำแบบฟอร์มใด ๆ ควรศึกษาดูระบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะใช้ ควรดูในภาพรวม ดูการไหลของข้อมูลความจำเป็นในการใช้ และควรวางผังงานให้ดีเนื่องจากการกรอกเอกสารและการจัดทำเอกสารให้มีคุณค่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา อย่างไรเสียหากมีการจัดการที่ดี เอกสารที่ใช้งานก็จะให้ข้อมูล และรายงานที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ ตลอดจนลดการสูญเสียต่าง ๆ ได้ เอกสารบางประเภท เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ต้องมอบให้แก่บุคคลภายนอก สามารถบรรจุภาพหรือข้อความโฆษณาได้ อนึ่งการจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ    
 
ตัวอย่างงานบิลจองพระเครื่อง
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง

แหล่งรวมสื่อสิ่งพิมพ์ ธรรมะ พระเครื่อง โหราศาสตร์